Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

W Nadleśnictwie Szubin powołano 21 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 108,58 ha

Użytkami ekologicznymi „są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”

Na terenie Nadleśnictwa są to przeważnie tereny zabagnione oraz płaty nieużytkowanej roślinności w przeważającej części znajdujące się w Dolinie Noteci.