Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Uzupełnieniem całego systemu obszarów chronionych są, wprowadzone ustawą z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody, nowe formy ochrony, m.in.: użytki ekologiczne.

Użytkami ekologicznymi „są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania".
Łączna powierzchnia zatwierdzonych użytków w Nadleśnictwie Szubin wynosi - 107,1 ha. Są to przeważnie tereny zabagnione oraz płaty nieużytkowanej roślinności.