Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Szubin zlokalizowane jest w miejscowości Szubin Wieś 52.

Siedziba Nadleśnictwa składa się z trzech budynków (A, B i C) połączonych ciągami komunikacyjnymi. Wszystkie budynki posiadają dwie kondygnacje użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynków to godziny 7:15 – 15:15.

Wejście główne (frontowe) do budynku głównego A znajduje się od strony placu manewrowego i parkingu. Wejście to prowadzi na parter i usytuowane jest na poziomie 5 schodów przed drzwiami wejściowymi.

Wejście do budynku B znajduje się od strony północno - zachodniej. Usytuowane jest na poziomie 4 schodów przed drzwiami wejściowymi prowadzącymi na parter budynku. Dodatkowo budynek B posiada pochylnię/podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne  z budynku B do budynków A i C pozwalają na poruszanie się osobom niepełnosprawnym, korzystającym z wózków, w obrębie parterów tych budynków. 

Pojazdy parkowane są w zatoczkach przed budynkiem A oraz przed budynkiem gospodarczym. Nadleśnictwo nie posiada miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynki A, B i C nie są wyposażone w windy. Wszystkie budynki posiadają klatkę schodową. Wejście główne do budynku A prowadzi do holu na parterze. Sekretariat i biura Nadleśniczego, zastępcy Nadleśniczego oraz Głównej Księgowej znajdują się na parterze budynku. Kancelaria, gdzie przyjmowana jest korespondencja znajduje się na parterze budynku.

Drzwi i przejścia do budynków posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

W budynkach nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynkach można poruszać się z psem asystującym.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr tel. 52 391 03 10 lub e-mailowo na adres: szubin@torun.lasy.gov.pl.