Lista aktualności Lista aktualności

Nasze lasy

Nadleśnictwo Szubin jako jedno z 27 nadleśnictw funkcjonuje w strukturach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Leśnik to nie zawód, to sposób myślenia, sposób na życie.

Więcej, to nie tylko leśnik, to również jego rodzina i życie bliskich

Las to nie tylko ekosystem – biotop i biocenoza.

Nie tylko bogactwo przyrodnicze, bioróżnorodność, rośliny czy zwierzęta.

To również kultura i historia tego terenu, regionu czy krainy.

Patrząc na las dziś, widzimy efekty pracy leśników sprzed wielu lat.

Wielki szacunek dla naszych poprzedników.

Musimy liczyć się z tym, że pracując dziś, kształtujemy otaczający nas krajobraz nie na rok czy dwa, ale na sto lub więcej lat.

Pracujmy tak, by nasi następcy, byli w stanie docenić nasze starania.

 

Grzegorz Gust
Nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin

 

Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Szubin położony jest w Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej (III) w następujących mezoregionach:

- Mezoregion Pojezierza Krajeńskiego (8) - obejmuje obszar w północnej części zasięgu terytorialnego powyżej biegu środkowej Noteci. Na wysoczyźnie zaznacza się kilka linii postoju czoła lodowca w recesyjnej subfazie krajeńskiej zlodowacenia wiślańskiego. Najwyższe wzniesienia wysoczyzny morenowej w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa sięgają 90 - 111 m n.p.m. Obok moren czołowych i spiętrzonych występują kemy, ozy, rynny lodowcowe oraz doliny dopływów Noteci i Łobzonki. 

   

- Mezoregion Doliny Środkowej Noteci (18) - ciągnie się równoleżnikowo od Nakła do Ujścia na długości 80 km i szerokości 8 km, oddzielając Pojezierze Krajeńskie od Pojezierza Gnieźnieńskiego. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Noteć płynie w dolinie torfowej o miąższości torfu dochodzącej do 10m, obniżając zwierciadło od około 57 m n.p.m. pod Nakłem do 49 m n.p.m. w okolicach Wyciągu. W zmeliorowanym dnie doliny prowadzona jest gospodarka łąkowa, licznie występują także stawy rybne, rzadziej występują lasy. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa w Dolinie Środkowej Noteci występuje rezerwat przyrody Borek o powierzchni 129,71 ha z wielogatunkowymi lasami łęgowymi i grądowymi.

   

- Mezoregion Pojezierzy Wielkopolskich (20), w których położona jest większość obszarów leśnych Nadleśnictwa, w tym kompleksy główne - Mezoregion w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 11 416 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 18%. Występują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate, rzadziej równinne i faliste. Niewielkie powierzchnie zajmują krajobrazy fluwioglacjalne równinne i faliste. Krajobraz mezoregionu utworzony został pod wpływem zlodowacenia wisły. Wysokość terenu kształtuje się w granicach 75–100 m n.p.m., z kulminacją 154 m n.p.m. Dominującymi utworami geologicznymi są plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego, bardzo rzadko w morenach czołowych. Żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych występują na północny-zachód od Żnina oraz między Pozna-niem a Szamotułami. Wzdłuż rzek i w sąsiedztwie jezior zalegają holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Sąsiadują one z większymi obszarami plejstoceńskich piasków i żwirów sandrowych, z reguły porośniętych lasami. Krajobrazy roślinne mają postać mozaiki. W części zachodniej i środkowej jest krajobraz borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej, na pozostałym terenie dominują krajobrazy grądowe, wśród których można wyróżnić: grądowy w wariancie z udziałem borów mieszanych w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych, grądowy w wariancie podgórskim w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych, grądowy w wariancie z udziałem borów mieszanych, grądowy w wariancie typowym oraz grądowy z udziałem świetlistych dąbrów. 

   

Średni wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Szubin jest niższy od średniego wieku drzewostanów w Lasach Państwowych i Dyrekcji Toruńskiej. Przeciętna zasobność drzewostanów jest niższa od zasobności w Lasach Państwowych, natomiast wyższa od zasobności średniej w RDLP w Toruniu.

Dominującym gatunkiem w składzie drzewostanu jest sosna, która na siedlisku boru mieszanego świeżego znalazła optymalne warunki rozwoju. Pozostałymi gatunkami wchodzącymi w skład naszych drzewostanów są: świerk, dąb, buk, jesion, olsza czarna, brzoza, modrzew, osika, daglezja, grab, lipa, klon, jawor.

Las mieszany świeży zajmuje siedliska średnio żyzne na utworach piaszczystych lub gliniasto-piaszczystych. Roślinność runa podobna w składzie jak w borach mieszanych, ale z większa ilością traw i ziół. Drzewostan mieszany z sosną, dębem, brzozą, lipą, osiką, o dominacji gatunków liściastych, często dwupiętrowy. W podszycie występuje głównie kruszyna, jałowiec, trzmielina i leszczyna.