Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Szubin istnieją trzy rezerwaty przyrody. Są to: rezerwat częściowy florystyczny "Borek", rezerwat częściowy leśny "Grocholin", częściowy rezerwat leśny "Ostrów koło Pszczółczyna"

Obszary chronionego krajobrazu

Fragmenty Nadleśnictwa Szubin znalazły się w granicach obszarów chronionego krajobrazu. Zostały one wyznaczone w 1991 roku rozporządzeniem wojewody. Wszelkie działania, które mogłyby zakłócić równowagę przyrodniczą są zabronione. Z tego względu gospodarka podlega ograniczeniom.

Obszary Natura 2000

W skład sieci NATURA 2000 wchodzą: Dolina Noteci, Lisi Kąt, Łąki Trzęślicowe w Foluszu, Ostoja Barcińsko - Gąsawska, Równina Szubińsko - Łabiszyńska, Solniska Szubińskie.

Pomniki przyrody

Ochronie najstarszych drzew - pomników natury zaczęto poświęcać więcej uwagi na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy to powstała nowoczesna ochrona przyrody.

Użytki ekologiczne

Uzupełnieniem całego systemu obszarów chronionych są, wprowadzone ustawą z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody, nowe formy ochrony, m.in.: użytki ekologiczne.