Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Szubin istnieją trzy rezerwaty przyrody. Są to: rezerwat częściowy florystyczny "Borek", rezerwat częściowy leśny "Grocholin", częściowy rezerwat leśny "Ostrów koło Pszczółczyna"

BOREK
 
Rezerwat leśny objęty ochroną czynną o powierzchni 129,71 ha, znajduje się na terenie leśnictwa Borek w gminie Sadki. Stanowi unikalny fragment naturalnego łęgu jesionowo-dębowo-olchowego z licznymi, kilkusetletnimi pomnikowymi egzemplarzami dębu szypułkowego oraz licznymi chronionymi gatunkami runa leśnego. Z których najciekawsze to: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, kokorycz drobna, kopytnik zwyczajny, orlik pospolity. Celem ochrony jest las łęgowy jesionowo-wiązowy Ficario-Ulmetum minoris, łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum i grąd środkowoeuropejski Galio -Carpinetum. Zespoły leśne rezerwatu "Borek" są dobrze zachowane. Występuje w nich wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych, np.: kokorycz drobna Corydalis pumila, lilia złotogłów Lilium martagon, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, porzeczka czarna Ribes nigrum, orlik pospolity Aquilegia officinalis, kalina koralowa Viburnum opulus, czerniec gronkowy Actea spicata, bluszcz pospolity Hedera helix, pluskwica europejska Cimicifuga foetida, kopytnik pospolity Asarum europaeum, marzanka wonna Galium odoratum, konwalia majowa Convallaria maialis i jarzmianka większa Astrantia maior. Jest to jeden z cenniejszych obiektów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego.
 
GROCHOLIN
 
Rezerwat leśny objęty ochroną ścisłą o powierzchni ogólnej 17,34 ha. Znajduje się na terenie leśnictwa Laskownica w gminie Kcynia. Ochronie podlega las łęgowy wiązowo-jesionowy oraz grąd środkowoeuropejski w dorzeczu Noteci. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum
W warstwie krzewów występuje czeremcha zwyczajna Padus avium , leszczyna Corylus avellana i dziki bez czarny Sambucus nigra. W późniejszym okresie wegetacji występują podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum i gajowiec żółty Lamiastrum galeobdolon. W lesie o charakterze grądu środkowoeuropejskiego dominuje starodrzew grabowo-dębowy, z domieszką jesionu wyniosłego. W słabo rozwiniętej warstwie krzewów spotyka się: leszczynę pospolitą, czeremchę zwyczajną, trzmielinę europejską Evonymus europaea i dziki bez czarny. W dobrze rozwiniętej warstwie roślin zielnych zwarte powierzchnie tworzy kokorycz pusta Corydalis cava, ziarnopłon wiosenny, gajowiec żółty, prosownica rozpierzchła Milium effusum, podagrycznik pospolity i zawilec gajowy Anemone nemorosa. W runie leśnym, w jego aspekcie wiosennym, dominuje ziarnopłon.
 
OSTRÓW KOŁO PSZCZÓŁCZYNA
 
Rezerwat leśny objęty ochroną ścisłą o powierzchni ogólnej 16,80 ha. Znajduje się na terenie leśnictwa Pszczółczyn w gminie Łabiszyn. Ochroną objęto tu fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym, z dużym udziałem lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi są: grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum.  Na uwagę zasługuje rosnący na terenie rezerwatu rzadki na niżu czosnek niedźwiedzi.