Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Szubin istnieją trzy rezerwaty przyrody: "Borek", "Grocholin" oraz "Ostrów koło Pszczółczyna"

BOREK

Rezerwat leśny objęty ochroną czynną o powierzchni 131,79ha. Znajduje się na terenie leśnictwa Borek w gminie Sadki. Stanowi unikalny fragment naturalnego łęgu jesionowo-dębowo-olchowego z licznymi kilkusetletnimi pomnikowymi egzemplarzami dębu szypułkowego oraz chronionymi gatunkami runa leśnego. Najciekawszymi roślinami spotykanymi w rezerwacie są : wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, kokorycz drobna, orlik pospolity.

Celem ochrony jest las łęgowy jesionowo-wiązowy Ficario-Ulmetum minoris, łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum i grąd środkowoeuropejski Galio -Carpinetum.  

Z uwagi na postępujący proces zamierania jesionu wyniosłego, zanik świerka oraz obecność kornika ostrozębnego we fragmentach z udziałem sosny, obserwuje się ciągłe zmiany w strukturze piętrowej lasu w rezerwacie. Z uwagi na ochronę czynną realizowane są prace związane z pozyskaniem drewna na odnowionych powierzchniach mających charakter gospodarczy oraz interwencyjnie wycinki drzew, stwarzające zagrożenie publiczne. Ochrona czynna ma na celu przywrócenie zbiorowisk leśnych do właściwego stanu ich zachowania.

GROCHOLIN

Rezerwat leśny objęty ochroną ścisłą o powierzchni ogólnej 17,34 ha. Znajduje się na terenie leśnictwa Laskownica w gminie Kcynia. Ochronie podlega las łęgowy wiązowo-jesionowy oraz grąd środkowoeuropejski w dorzeczu Noteci. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym jest grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum

W warstwie krzewów występuje czeremcha zwyczajna Padus avium , leszczyna Corylus avellana i dziki bez czarny Sambucus nigra. W późniejszym okresie wegetacji występują podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum i gajowiec żółty Lamiastrum galeobdolon. W lesie o charakterze grądu środkowoeuropejskiego dominuje starodrzew grabowo-dębowy, z domieszką jesionu wyniosłego. W słabo rozwiniętej warstwie krzewów spotyka się: leszczynę pospolitą, czeremchę zwyczajną, trzmielinę europejską Evonymus europaea i dziki bez czarny. W dobrze rozwiniętej warstwie roślin zielnych zwarte powierzchnie tworzy kokorycz pusta Corydalis cava, ziarnopłon wiosenny, gajowiec żółty, prosownica rozpierzchła Milium effusum, podagrycznik pospolity i zawilec gajowy Anemone nemorosa. W runie leśnym, w jego aspekcie wiosennym, dominuje ziarnopłon.

OSTRÓW KOŁO PSZCZÓŁCZYNA

Rezerwat leśny objęty ochroną ścisłą o powierzchni ogólnej 16,80 ha. Znajduje się na terenie leśnictwa Pszczółczyn w gminie Łabiszyn. Ochroną objęto tu fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym, z dużym udziałem lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi są: grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum.  Na uwagę zasługuje rosnący na terenie rezerwatu rzadki na niżu czosnek niedźwiedzi.