Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

W skład sieci NATURA 2000 wchodzą: Dolina Noteci, Lisi Kąt, Łąki Trzęślicowe w Foluszu, Ostoja Barcińsko - Gąsawska, Równina Szubińsko - Łabiszyńska, Solniska Szubińskie.

Atrakcyjność obszarów Nadleśnictwa Szubin podkreśla fakt, że spora część jego terenów wchodzi w skład sieci ekologicznej NATURA 2000. Na terenie naszego Nadleśnictwa występują dwa typy obszarów NATURY 2000 tj.:
 
- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.
 
 
W skład obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) wchodzi Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (kod obszaru PLB 300001). Powierzchni ogólna w granicach województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 11491,60 ha (w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Szubin - 10136,56 ha) w tym w stanie posiadania nadleśnictwa znajduje się 691,05 ha. Omawiany obszar obejmuje pradolinę rzeczną o różnej szerokości od 2 do 8 km o przebiegu równoleżnikowym. Na północy obszar ten graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego. Znaczna część pradoliny jest zmeliorowana i prowadzona jest na niej gospodarka łąkowa. Część wschodnia omawianego obszaru w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Szubin jest doliną żeglownego Kanału Bydgoskiego (z końca XVIII wieku) łączącego dorzecza Odry i Warty. Na omawianym obszarze dominują siedliska łąkowe i pastwiskowe - 83,0 % powierzchni, zbiorniki wodne - 5,0 %, grunty orne - 4,0 %, lasy - 5,0 % oraz pozostałe - 3,0 %. Do gatunków ptaków chronionych (dotyczy całego obszaru) wg Załącznika I tzw. dyrektywy ptasiej należą:  zimorodek, orlik krzykliwy, bąk, rybitwa czarna, bocian biały, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, derkacz, łabędź czarnodzioby, łabędź krzykliwy, żuraw, bielik, gąsiorek, bączek, podróżniczek, kania czarna, siewka złota, zielonka.
 
 
W skład specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) wchodzą:
 
Dolina Noteci (kod obszaru PLH 300004) o powierzchni ogólnej w granicach województwa kujawsko-pomorskiego 11880,30 ha, (w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Szubin: -11046,22 ha) oraz w stanie posiadania nadleśnictwa – 863,58 ha (w większości pokrywające się z obszarem Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego).
Obszar obejmuje fragment doliny Noteci na zachód od Bydgoszczy do miejscowości Wieleń. W dolinie występują torfowiska niskie z fragmentami zalewowych łąk i trzcinowisk z licznymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. Na zboczach doliny występują murawy kserotermiczne. Obszar obejmuje uroczysko Borek z rezerwatem przyrody Borek i chronionymi siedliskami przyrodniczymi. Dno doliny przecinają kanały i rowy odwadniające sztucznego pochodzenia oraz występują liczne starorzecza i wypełnione wodą doły potorfowe; miejscami występują płaty zbiorowisk łęgowych. Większość łąk jest sukcesywnie użytkowana.
 
Lisi Kąt (kod obszaru PLH 040026) o powierzchni ogólnej 1061,30 ha, w stanie posiadania nadleśnictwa 171,74 ha. Obszar ten obejmuje boczną dolinę łączącą się z doliną rzeki Noteć odwadnianej przez Kanał Dębogórski. Dominujące gleby torfowe występują na kredzie jeziornej zalegającej na głębokości 20-30 m. W chwili obecnej po osuszeniu terenu większą część omawianego terenu zajmują zbiorowiska łąkowe; okoliczne miejscowości położone są na zwydmionych utworach piaszczystych. Występują tu głównie zbiorowiska nieleśne - łąki, grunty orne i szuwary, a większość łąk użytkowana jest rolniczo (wykaszane); na niewielkich fragmentach występują lasy łęgowe.
Łąki Trzęślicowe w Foluszu (kod obszaru PLH 040027) o powierzchni ogólnej 2130,80 ha, w stanie posiadania nadleśnictwa 231,68 ha.
Obszar ten obejmuje duży kompleks łąk świeżych i wilgotnych w Dolinie Środkowej Noteci, zbiorowisk łęgowych, torfowisk niskich porośniętych turzycowiskami i łozowiskami oraz roślinnością kserotermiczną na wydmach.
 
 
Ostoja Barcińsko-Gąsawska (kod obszaru PLH 040028) o powierzchni ogólnej 3456,40 ha, w stanie posiadania nadleśnictwa 0,81 ha. Większość obszaru położona jest poza zasięgiem terytorialnym nadleśnictwa; obejmuje on rynnę z jeziorami połączonymi rzekami Gąsawką i Notecią (nad Jeziorem Wolickim) z występującymi płatami torfowisk przejściowych.
 
Równina Szubińsko-Łabiszyńska  (kod obszaru PLH 040029) o powierzchni ogólnej 2826,90 ha - w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa - 1385,34 ha i w stanie posiadania nadleśnictwa 253,23 ha. Obszar ten obejmuje naturalną dolinę Noteci pomiędzy Rzywnem koło Łabiszyna oraz Występem koło Nakła nad Notecią - składa się z dwóch części. Większość obszaru zagospodarowana jest jako łąki na glebach organicznych - torfach i murszach.
 
 
Solniska Szubińskie (kod obszaru PLH 040030) o powierzchni ogólnej 361,90 ha; w stanie posiadania nadleśnictwa - 1,30 ha. Obszar ten to rozległy kompleks naturalnie słonych łąk zlokalizowanych między miejscowościami Słonawy i Pińsko. Jest on naturalnym przedłużeniem Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich.
Praktycznie ochrona obszaru w ramach sieci NATURA 2000 nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania. Jednakże każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny sposób oddziaływać na obiekt wchodzący w skład sieci, musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę obiektu i konsultacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.