Zasoby leśne

Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Szubin wynosi 25 615,24 ha. Na terenie gmin: Barcin, Kcynia, Łabiszyn, Mrocza, Nakło, Sadki, Szubin i Żnin to obszar 25 312,62 ha, natomiast w województwie wielkopolskim, na terenie gmin: Gołańcz, Wapno, Wyrzysk - 302,62ha

Zestawienie powierzchni wg stanu na 06.11.2023 r.

1. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa – 25 615,24ha

            w tym wg obrębów leśnych:

  • Łabiszyn - 9 540,24ha
  • Samostrzel - 7 462,51ha
  • Szubin - 8 612,49 ha

2. Powierzchnia lasów - 24 607,44 ha

            w tym:

a) wg pełnionych funkcji:

- lasów stanowiących rezerwaty przyrody – 164,80 ha

- lasów uznanych za ochronne – 7036,40 ha

- pozostałych lasów (lasów gospodarczych) – 17 406,24 ha
 

b) wg grup kategorii użytkowania:

- gruntów zalesionych - 23 318,60 ha

- gruntów niezalesionych - 685,05 ha

w tym: do odnowienia – 494,00 ha

- gruntów związanych z gospodarką leśną - 603,79 ha
 

 3. Powierzchnia pozostałych (gruntów nieleśnych) - 1001,98 ha

w tym: przeznaczonych do zalesienia - 0,22 ha

 

Główne kompleksy leśne położone są na obszarach pagórkowatych o wysokości od 70 do 140 m n.p.m. Najwyższym wznie­sieniem jest Góra Korfantówka położona w leśnictwie Dębogóra, o wysokości 161 metrów. Lasy Nadleśnictwa Szubin jak już wcześniej wspomniano, to 382 kompleksy leśne z 10 gatunkami głównymi oraz wieloma gatunkami drzew i krzewów wzbogacającymi swą obecnością zasobyprzyrodnicze naszego terenu. Dominują tu drzewostany sosnowe, a sosna jako najważniejszy gatunek zajmuje 82,7% powierzchni. spośród innych gatunków, które mają znaczenie gospodarcze należy wymienić kolejno: dąb – 7,5%, olszę czarną – 4,0%, brzozę – 2,7% oraz jesion – 1,8%.
Dominującymi, ale też najbardziej zróżnicowanymi pod względem przyrodniczym siedliskami leśnymi w naszym nadleśnictwie jest bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży. Łącznie zajmują one około 60% powierzchni.
Bór mieszany świeży zajmuje gleby typu darniowo-bielicowego. Poziom próchnicy wynosi zaledwie kilka centymetrów i posiada odczyn kwaśny. Roślinami wskaźnikowymi w runie leśnym są: borówka czernica, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, malina kamionka, kłosownica leśna, orlica pospolita, tomka wonna, zaś w podszycie spotyka się: kruszynę, leszczynę, jarzębinę, trzmielinę.
     
Dominującym gatunkiem w składzie drzewostanu jest sosna, która na tym siedlisku znalazła optymalne warunki rozwoju. Pozostałymi gatunkami wchodzącymi w skład naszych drzewostanów są: świerk, dąb, buk, jesion, olsza czarna, brzoza, modrzew, osika, daglezja, grab, lipa, klon, jawor.
Las mieszany świeży zajmuje siedliska średnio żyzne na utworach piaszczystych lub gliniasto-piaszczystych. Roślinność runa podobna w składzie jak w borach mieszanych, ale z większa ilością traw i ziół. Drzewostan mieszany z sosną, dębem, brzozą, lipą, osiką, o dominacji gatunków liściastych, często dwupiętrowy. W podszycie występuje głównie kruszyna, jałowiec, trzmielina i leszczyna.