Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Szubin brało udział w kilku realizowanych przedsięwzięciach dotowanych ze środków unijnych zarówno przez NFOŚiGW, WFOŚiGW jak i ARiMR.

Największe z nich to trwający od 2009 do 2012 r. projekt „Przebudowa zamierających i zagrożonych zamieraniem drzewostanów w Nadleśnictwie Szubin" – dofinansowany ze środków NFOŚiGW oraz „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowany w latach 2008–2013 – koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Projekt  współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie  powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.

 

„Określanie warunków hydrologicznych oraz stanu środowiska gruntowo – wodnego w rejonie zlikwidowanego mogilnika zlokalizowanego w miejscowości Małocin" – dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Toruniu. „Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez modernizację istniejącej sieci obserwacyjnej oraz przebudowę drogi pożarowej nr 6 w Leśnictwach Jaktórka i Kowalewo oraz drogi pożarowej nr 70 w Leśnictwach Ustronie, Studzienki i Wieszki" – dofinansowanie ze środków ARiMR oraz dziewięciu innych przedsięwzięciach z zakresu ochrony przeciwpożarowej i edukacji ekologicznej.

Przedsięwzięcia te realizowane były zgodnie z prawem zamówień publicznych zarówno w zakresie realizacji zakupów, nadzoru i koordynacji realizowanych inwestycji. Wszystkie projekty zostały wdrożone i zrealizowane w całości zgodnie z umowami dotacji. Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie w/w inwestycji posiadają niezbędne kompetencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. Żadna z instytucji dofinansowująca realizowane przedsięwzięcia nie stwierdziła w trakcie kontroli uchybień zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

Na 2014 rok Nadleśnictwo złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych". Jest to kolejna inwestycja z zakresu remontów i modernizacji sieci dróg pożarowych na naszym terenie. Jesteśmy już po podpisaniu umowy z ARiMR w Olsztynie. Długość drogi przeznaczonej do remontu to 10,69 km.

Dotacje i dopłaty ze źródeł zewnętrznych za rok 2015

- podmiot dotujący: ARiMR - realizacja zadania: "Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez remont połączony z modernizacją drogi pożarowej nr 50 w leśnictwach Tupadły i Dębogóra". Wysokość dotacji: 947 086,00 zł

- podmiot dotujący: WFOŚiGW w Toruniu - realizacja zadań edukacyjnych.
Wysokość dotacji: 2 000,00 zł

Dotacje i dopłaty ze źródeł zewnętrznych za rok 2016

- podmiot dotujący: ARiMR - realizacja zadania: "Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych". Wysokość dotacji: 6 292,64 zł

- podmiot dotujący: POIS - realizacja zadania: "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Wysokość dotacji: 305 004,65 zł

- podmiot dotujący: WFOŚiGW w Toruniu - realizacja zadań edukacyjnych.
Wysokość dotacji: 2 000 zł

- podmiot dotujący: Budżet Państwa - realizacja zadania: "Sporządzanie planów zalesień w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa". Wysokość dotacji: 1 980,00 zł

Dotacje i dopłaty ze źródeł zewnętrznych za rok 2017

- podmiot dotujący: WFOŚiGW w Toruniu - realizacja zadań edukacyjnych.
Wysokość dotacji: 2 000 zł

- podmiot dotujący: Budżet Państwa - realizacja zadania: "Sporządzanie planów zalesień w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa". Wysokość dotacji: 1 300 zł

- podmiot dotujący: ARiMR - realizacja zadania: "Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych". Wysokość dotacji: 711,95 zł