Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze ścieżki przyrodniczo-leśnej zarządzanej przez Nadleśnictwo Szubin. 
 2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki przyrodniczo-leśnej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i w przypadku realizacji zajęć edukacyjnych-regulaminu korzystania z zajęć z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Szubin i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Ścieżka przyrodniczo-leśna nie jest strzeżona, dlatego ryzyko wynikające  z uszkodzenia lub utraty mienia, ponosi wyłącznie osoba korzystająca  z udostępnionego terenu.
 4. Obiekt udostępniony jest nieodpłatnie osobom indywidualnym lub grupom zorganizowanym na cele edukacyjne lub turystyczne.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką dorosłych.
 6. Opiekunowie grup uczestniczących w zajęciach prowadzonych na terenie ścieżki odpowiadają za bezpieczeństwo podopiecznych.
 7. Samodzielne prowadzenie zajęć edukacyjnych przez opiekunów z wykorzystaniem ścieżki (bez udziału pracownika nadleśnictwa) może mieć miejsce po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do nadleśnictwa.
 8. Wchodząc na ścieżkę należy wziąć pod uwagę występowanie naturalnych zagrożeń dla zdrowia:
  • ze strony organizmów żywych (możliwość ukąszeń przez owady, kleszcze, żmije oraz poparzeń i alergii wynikających z kontaktu z niektórymi roślinami),
  • z  tytułu poruszania się po terenach leśnych (ze strony spadających gałęzi i innych części drzew, potknięcia i poślizgnięcia się na nierównym terenie),
  • wynikających z samowolnego oddalenia się od grupy (możliwość zabłądzenia),
  • powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, oblodzenie), narażających zdrowie użytkowników.
 9. Elementy infrastruktury znajdującej się na terenie obiektu powinny być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Za zniszczenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub będące przejawem wandalizmu odpowiada sprawca. Jeśli sprawcą jest osoba niepełnoletnia odpowiedzialność spoczywa na opiekunie dziecka lub grupy.
 10. Pamiętajmy aby podczas przebywania na ścieżce:
  • nie niszczyć otaczającej nas natury,
  • śmieci zabrać ze sobą,
  • nie puszczać luzem zwierząt domowych,
  • nie używać ognia
  • zachować ciszę.
 11. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:
  • utrzymywania porządku i przestrzegania zakazów wskazanych w art 30. ustawy o lasach,
  • przestrzegania zakazu wnoszenia lub spożywania na teren jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu,
  • przestrzegania znaków i zapisów na tablicach informacyjnych znajdujących się  na udostępnionym terenie,
  • korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
  • odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego mienia w tym wartościowych przedmiotów osobistych.
 12. Nadleśnictwo może wnieść dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z terenu jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 13. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobie lub w mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających ze ścieżki oraz za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, nagłych, nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz oddziaływania flory i fauny leśnej.
 14. Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej.
 15. Obiekt może być monitorowany.
 16.  Wszelkie uwagi użytkowników o ścieżce przyrodniczo-leśnej proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. 52 391 03 10.