Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN ROWEROWYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W NADLEŚNICTWIE SZUBIN

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z rowerowych szlaków turystycznych przebiegających przez tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Szubin.
 2. Każda osoba korzystająca z rowerowych szlaków turystycznych zobowiązana jest
  do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Rowerowe szlaki turystyczne na terenie Nadleśnictwa Szubin przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
 4. Lasy państwowe nie są organizatorem turystyki rowerowej na terenie Nadleśnictwa Szubin. Za ewentualne wypadki na rowerowych szlakach turystycznych odpowiadają sami użytkownicy. Korzystanie ze szlaków odbywa się na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 5. Za oznakowanie i przebieg rowerowego szlaku turystycznego odpowiada właściwy Oddział PTTK/ Gmina Szubin.
 6. Rowerowe szlaki turystyczne na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Szubin są ogólnodostępne. Za korzystanie ze szlaków nie pobiera się opłat.
 7.  Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna.
 8. Rowerowe szlaki turystyczne służą turystycznemu i rekreacyjnemu
  wykorzystywaniu. Wszelkiego rodzaju imprezy o charakterze wyczynowym lub masowym wymagają uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Szubin oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 9. Każda osoba korzystająca z rowerowych szlaków turystycznych zobowiązana jest
  do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej
  lub innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa Szubin.
 10. Ze względów bezpieczeństwa poruszanie się po szlakach wskazane jest
  od świtu do zmroku. Technika i prędkość jazdy muszą być odpowiednie w stosunku do warunków terenowych i atmosferycznych. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do ruchu pojazdów i ruchu pieszych
 11. Korzystający z rowerowych szlaków turystycznych powinien stosować się do zaleceń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz na bieżąco śledzić sytuację meteorologiczną w regionie. W czasie burz i silnych wiatrów korzystający
  ze szlaków powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić szlak i udać się
  w bezpieczne miejsce.
 12. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe
  w sposób naturalny np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią itp.
 13. Wszelkiego rodzaju zdarzenia lub obiekty, typu: złomy, wywroty, drzewa ścięte przez bobry, mogące zagrażać ruchowi na szlakach turystycznych, należy w miarę możliwości zgłaszać do nadleśnictwa tel. 52 391 03 10 lub właściwego oddziału PTTK.
 14. Poszczególne odcinki szlaków, jak i cały szlak mogą być objęte zakazem wstępu m.in. z powodu prowadzenia zabiegów gospodarczych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, lub w inny czytelny sposób. W miarę możliwości, na czas zamknięcia szlaku, wyznaczone zostaną trasy alternatywne.
 15. Szlak rowerowy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność poruszając się po nim.
 16.  Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką ochrony zdrowia. Możliwe jest również spotkanie zwierząt, mogących stwarzać zagrożenie.
 17. Nadleśnictwo oraz PTTK/ Gmina Szubin nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary, itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe w skutek spotkania ze zwierzętami, a także alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.
 18. Rowerzysta użytkujący oznakowane turystyczne szlaki rowerowe podlega ogólnym zasadom korzystania z dróg publicznych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym. W/w użytkownik traktowany jest na równi z innymi użytkownikami dróg. Zasady pierwszeństwa określają przepisy dotyczące ruchu drogowego
 19. Na drogach leśnych, które zarządzane są przez Nadleśnictwo Szubin obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego, jednakże z racji użytkowania drogi leśnej, rowerzysta powinien ustąpić miejsca pojazdom leśnym i pieszym. Turyści korzystający z dróg leśnych zobowiązani się do przestrzegania znaków informacyjnych służb leśnych.
 20. Na odcinkach, które są jednocześnie oznakowane jako szlaki piesze i rowerowe, rowerzysta ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym użytkownikom szlaku.
 21. Wzdłuż rowerowych szlaków turystycznych przebiegających przez obszary objęte szczególną ochroną np. rezerwaty przyrody, ostoje zwierząt zabrania się opuszczania wyznaczonych tras.
 22.  Z elementów infrastruktury turystycznej należy korzystać w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Zabrania się niszczenia elementów zlokalizowanych wzdłuż rowerowych szlaków turystycznych (ławki, kosze na śmieci, wiaty, zamazywania i niszczenia oznakowania itp).
 23. Nadleśnictwo Szubin nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody materialne i niematerialne wynikające z naruszenia regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa, czy niestosowania się do poleceń uprawnionych pracowników.
 24. Turyści korzystający z rowerowych szlaków turystycznych prowadzonych
  po drogach leśnych zobowiązani są do przestrzegania przepisów: ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W szczególności do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami mogącymi powodować płoszenie zwierząt, stosowania się do zakazu puszczania psów luzem oraz niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub runa leśnego.
 25. Za niezastosowanie się do niniejszego regulaminu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.
 26.  Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wiąże się z przestrzeganiem regulaminów tych miejsc, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie.
 27. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o zdarzeniu Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Szubin (tel. +48 52 391 03 21) lub Straż Pożarną.

 

Telefon alarmowy: 112

Straż Pożarna: 998