Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN PIESZYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN PIESZYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
W NADLEŚNICTWIE SZUBIN

 

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z pieszych szlaków turystycznych przebiegających przez tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Szubin.
 2. Każda osoba korzystająca z pieszych szlaków turystycznych zobowiązana jest
  do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Piesze szlaki turystyczne na terenie Nadleśnictwa Szubin przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku turystów.
 4. Lasy Państwowe nie są organizatorem turystyki pieszej na terenie Nadleśnictwa Szubin. Za ewentualne wypadki na pieszych szlakach turystycznych odpowiadają sami użytkownicy. Korzystanie ze szlaków odbywa się na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 5. Za oznakowanie i przebieg pieszego szlaku turystycznego odpowiada właściwy Oddział PTTK/ Gmina Szubin.
 6. Piesze szlaki turystyczne na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Szubin są ogólnodostępne. Za korzystanie ze szlaków nie pobiera się opłat.
 7.  Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna.
 8. Piesze szlaki turystyczne służą turystycznemu i rekreacyjnemu
  wykorzystywaniu. Wszelkiego rodzaju imprezy o charakterze wyczynowym lub masowym wymagają uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Szubin oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 9. Każda osoba korzystająca z pieszych szlaków turystycznych zobowiązana jest
  do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej
  lub innych osób działających w imieniu Nadleśnictwa Szubin.
 10. Ze względów bezpieczeństwa poruszanie się po szlakach wskazane jest
  od świtu do zmroku.
 11. Korzystający z pieszych szlaków turystycznych powinien stosować się do zaleceń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz na bieżąco śledzić sytuację meteorologiczną w regionie. W czasie burz i silnych wiatrów korzystający
  ze szlaków powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić szlak i udać się
  w bezpieczne miejsce.
 12. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe
  w sposób naturalny jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią itp.
 13. Wszelkiego rodzaju zdarzenia lub obiekty, typu: złomy, wywroty, drzewa ścięte przez bobry, mogące zagrażać ruchowi na szlakach turystycznych, należy w miarę możliwości zgłaszać do nadleśnictwa tel. 52 391 03 10 lub właściwego oddziału PTTK.
 14. Poszczególne odcinki szlaków, jak i cały szlak mogą być objęte zakazem wstępu m.in. z powodu prowadzenia zabiegów gospodarczych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, lub w inny czytelny sposób. W miarę możliwości, na czas zamknięcia szlaku, zostaną wyznaczane trasy alternatywne.
 15. Szlak pieszy ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność poruszając się po nim.
 16. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką ochrony zdrowia. Możliwe jest również spotkanie zwierząt, mogących stwarzać zagrożenie.
 17.  Nadleśnictwo oraz PTTK/ Gmina Szubin nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary, itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe w skutek spotkania ze zwierzętami, a także alergie, uczulenia i zatrucia grzybami lub roślinami.
 18. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego
 19. W trakcie pobytu na szlaku w czasie dużej wilgotności powietrza bądź opadów atmosferycznych należy zachować szczególna ostrożność, ze względu
  na możliwość wystąpienia śliskiego podłoża.
 20. Wzdłuż pieszych szlaków turystycznych przebiegających przez obszary objęte szczególną ochroną (np. rezerwaty przyrody, ostoje zwierząt) zabrania się opuszczania wyznaczonych tras.
 21.  Z elementów infrastruktury turystycznej należy korzystać w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Zabrania się niszczenia elementów zlokalizowanych wzdłuż pieszych szlaków turystycznych (ławki, kosze na śmieci, wiaty, zamazywania i niszczenia oznakowania itp).
 22. Nadleśnictwo Szubin nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody materialne i niematerialne wynikające z naruszenia regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa, czy niestosowania się do poleceń uprawnionych pracowników.
 23. Turyści korzystający z pieszych szlaków turystycznych prowadzonych
  po drogach leśnych zobowiązani są do przestrzegania przepisów: ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W szczególności do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami mogącymi powodować płoszenie zwierząt, stosowania się do zakazu puszczania psów luzem oraz niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub runa leśnego.
 24. Za niezastosowanie się do niniejszego regulaminu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.
 25. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych,. Należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać regulaminy obowiązujące w tych miejscach.
 26. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o zdarzeniu Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Szubin (tel. +48 52 391 03 21) lub Straż Pożarną.

 

Telefon alarmowy: 112

Straż Pożarna: 998