Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO

1.Zielony Punkt Kontrolny (zwany dalej ZPK)  znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Szubin

2. Przed rozpoczęciem korzystania z ZPK należy dokładnie zapoznać się z regulaminem oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania z obszarów leśnych. Korzystanie z ZPK odbywa się na własną odpowiedzialność użytkowników i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Mapy pobiera się ze strony Nadleśnictwa Szubin i Stowarzyszenia Aktywna Kcynia, pozyskanie map z innego źródła nie zwalnia z przestrzegania regulaminu.

4.Nadleśnictwo i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki korzystających z ZPK oraz za wszelkie kradzieże i uszkodzenia mienia korzystających. Korzystający dokonują tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.

5.Korzystanie z ZPK jest bezpłatne.

6. Każdorazowe wykorzystanie ZPK w celach organizacji imprez sportowych (zawodów, rajdów, biegów) itp. wymaga każdorazowo pisemnej zgody Nadleśnictwa z podaniem terminu, ilości uczestników, wniosek składa się minimum z 21 dniowym wyprzedzeniem.

7. Jednorazowa wielkość grup zorganizowanych poruszających się po lesie nie może przekraczać 25 osób. 

8.Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką osób dorosłych. Nadleśnictwo Szubin nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z korzystaniem z ZPK samodzielnie przez osoby niepełnoletnie.

9. ZPK zlokalizowany jest w terenie, na którym stale prowadzone są prace związane z realizacją zadań gospodarczych. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z w/w zadaniami Nadleśnictwo Szubin zastrzega sobie prawo do wyłączenia części lub całości trasy z użytkowania. Informacja o punktach czasowo wyłączonych z użytkowania podawana jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Szubin lub znajdzie się w postaci informacji z zakazem wstępu na powierzchni czasowo wyłączonej. Użytkownik ZPK zobowiązany jest przed każdym rozpoczęciem z korzystania z ZPK do zapoznania się z aktualnymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Nadleśnictwa Szubin i przestrzegania zakazów tam ustanowionych.

10.Zalecamy dostosowanie ubioru do warunków terenowych i posiadanie apteczki na wypadek drobnych urazów.

11. Zabrania się poruszania w miejscach, w których wykonywane są prace związane z gospodarką leśną – w szczególności pozyskanie, zrywka i wywóz drewna. Miejsca prowadzonych prac oznaczone są odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

12. Zaleca się rozpoczynanie tras w miejscu oznaczonym na mapie jako START, ale możliwe jest rozpoczęcie w dowolnym miejscu.

13. Na terenie ZPK obowiązuje przestrzeganie zakazów wynikających w szczególności z art.26,29 i 30 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.

14.  Zabrania się poruszania po trasie konno, rowerami oraz silnikowymi pojazdami mechanicznymi. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, będą miały zastosowane sankcje karne przewidziane stosownymi przepisami.

15.  Trasy pomiędzy punktami nie są w żaden sposób oznakowane i nie zawsze prowadzone są ścieżkami i drogami. Należy spodziewać się nierównego podłoża, wody, błota, gałęzi, kamieni, zwierząt, owadów oraz innych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.

16. Przy przekraczaniu dróg udostępnionych do ruchu kołowego  należy zachować właściwą ostrożność.

17. Teren ZPK jest monitorowany.