Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU EDUKACYJNEGO KUNIA ŁĄCZKA

  1. Regulamin określa warunki korzystania z obiektu edukacyjnego Kunia Łączka  zarządzanego przez Nadleśnictwo Szubin.
  2. Każda osoba korzystająca z obiektu edukacyjnego Kunia Łączka  wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu korzystania z zajęć z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Szubin i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  3. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane, głównie w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  4. Korzystanie z obiektu jest nieodpłatne i odbywa się w dni powszednie w godzinach 8:00- 14:00 po uprzednim zgłoszeniu.
  5. Obiekt nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające  z uszkodzenia lub utraty mienia, ponosi wyłącznie osoba korzystająca  z udostępnionego terenu.
  6. Za szkody wynikłe z winy uczestników zajęć, takie jak zniszczenie eksponatów, pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego i innych będących wyposażeniem Nadleśnictwa oraz za szkody w infrastrukturze odpowiada materialnie opiekun grupy lub w przypadku osób dorosłych – sami uczestnicy.
  7. Zabrania się korzystania z obiektu osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
  8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:

a). dostosowania stroju do przewidywanych warunków atmosferycznych umożliwiających przeprowadzenie zajęć terenowych;

b). zachowania się z godnie z wymaganiami BHP, w tym:

-przestrzegania zakazu spożywania posiłków podczas zajęć dydaktycznych,

 -przestrzeganie zakazu samowolnego lub niezgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania pomocy dydaktycznych oraz obiektów edukacyjnych
znajdujących się na terenie Nadleśnictwa,

-przestrzegania zakazu niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
obiektów edukacji terenowej,

-przestrzeganie zakazu hałasowania i używania urządzeń powodujących
nadmierny hałas,

-śmiecenia i zanieczyszczania terenu Nadleśnictwa;

13.      Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobie lub w mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z obiektu edukacyjnego oraz za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, nagłych, nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz oddziaływania flory i fauny leśnej

14.      Obiekt może być monitorowany.

15.      Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie edukacyjnym, proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. 52 391 03 10