Asset Publisher Asset Publisher

Cięcia w Leśnictwie Łabiszyn

Nadleśnictwo Szubin informuje, że w bieżącym roku krajobraz przy jeziorze Smerzyńskim ulegnie zmianie.

Obecnie prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna w lesie graniczącym z jeziorem. Z uwagi na wiek drzewostanu oraz na podstawie wskazówek zawartych w Planie Urządzenia Lasu, który jest podstawą do prowadzenia gospodarki leśnej, Nadleśnictwo podjęło decyzję o usunięciu jego fragmentu. W przeciągu 2 lat w miejsce wyciętych drzew zostaną posadzone gatunki liściaste.

W Planie Urządzenia Lasu istniał zapis wskazujący na wykonanie zrębu zupełnego (czyli polegającego na jednorazowym usunięciu wszystkich drzew za pomocą jednego cięcia). Plan Urządzenia Lasu przed jego zatwierdzeniem jest między innymi opiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz poddawany konsultacją społecznym.

Nadleśnictwo starając się wypośrodkować oczekiwania mieszkańców oraz osób korzystających z urokliwego miejsca jakim jest jezioro Smerzyńskie, rozpoczęło prace które mają zapewnić bezpieczeństwo i wzmocnić drzewostan poprzez wprowadzenie gatunków bardziej odpornych na zmieniające się warunki klimatyczne.

Prace te nazywają się przebudową drzewostanu i polegają na stopniowej zmianie struktury gatunkowej i wiekowej lasu.

Spoglądając na starzenie się sosny oraz wzrastający udział drzew, które zamarły, należało podjąć działanie zmierzające do zapewnienia trwałości otuliny jeziora. Obecnie usunięto drzewa na powierzchni nie przekraczającej 0,70 ha, a w miejsce wyciętych sosen planuje się posadzenie  dębu, lipy oraz gatunków drzew i krzewów owocowych.  Za kilkanaście lat kiedy nowe pokolenie drzew podrośnie zostanie usunięty pozostały fragment lasu, który zostanie również odnowiony. Wiek sosen przekracza 120 lat i na wielu z nich można zaobserwować owocniki grzybów zdradzające procesy rozkładu zachodzące w wnętrzu drzewa. Nadleśnictwo nie chce żeby z uwagi na niepodjęcie czynności zapobiegawczych dochodziło do nieszczęśliwych wypadków.

W celu zachowania odpowiednich warunków do gniazdowania ptaków i ochrony owadów, między wyciętymi gniazdami wyznaczono kępę starodrzewu, która wraz z drzewami dziuplastymi oznaczonymi literą „E”, pozostanie do naturalnej śmierci.

Poza wycięciem sosen w Smerzynie planuje się usunięcie drzew stwarzających zagrożenie przy drogach publicznych między innymi przy blokach na ul. Romantycznej , przy obwodnicy miasta oraz w kierunku Smerzyna.